Chính sách bảo mật

chính sách bảo mật

1. Thỏa thuận của bạn

1.1 Trang website này (sau đây gọi là “Trang website”) được điều hành bởi HICANHA. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sử dụng này (sau đây gọi là “Điều khoản Sử dụng”) trước khi sử dụng Trang website và Dịch vụ được cung cấp bởi Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Hicanha (sau đây gọi chung là “Hicanha”) hoặc các bên thứ ba (sau đây gọi là “Nhà Cung Cấp”) thông qua Trang website này (sau đây gọi là “Dịch vụ”).

“Bạn” và “của bạn” được sử dụng trong Điều khoản sử dụng này bao hàm (1) bất kỳ người nào truy cập Trang website và (2) những người mà bạn mua Dịch vụ cho.

2.1 Các điều chỉnh của Hicanha

2.1.1 Hicanha bảo lưu quyền thay đổi hoặc điều chỉnh bất kỳ phần nào của Điều khoản Sử dụng này theo quyết định riêng của mình tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Bạn cần truy cập trang này định kỳ để xem lại Điều khoản sử dụng hiện tại mà bạn đang bị ràng buộc.

Nếu Hicanha thay đổi hoặc điều chỉnh Điều khoản Sử dụng này, Hicanha sẽ đăng tải các thay đổi hoặc điều chỉnh đến Điều khoản Sử dụng này trên trang này và ngày mà Điều khoản Sử dụng được sửa đổi lần cuối sẽ được hiển thị ở đầu trang.

chính sách bảo mật

2.1.2 Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang website này sau bất kỳ thay đổi hoặc điều chỉnh nào cấu thành việc bạn chấp nhận Điều khoản Sử dụng đã sửa đổi.

Nếu bạn không đồng ý tuân thủ Điều khoản Sử dụng đã sửa đổi, vui lòng không sử dụng hoặc truy cập hoặc không tiếp tục sử dụng hoặc truy cập Trang website và/hoặc Dịch vụ.

Bạn có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra Trang website để xác định rằng có bất kỳ thay đổi nào đến Điều khoản Sử dụng và để xem xét các thay đổi như vậy.

2.1.3 Thêm vào đó, khi sử dụng Dịch vụ, bạn sẽ phải tuân theo bất kỳ điều khoản bổ sung nào áp dụng cho Dịch vụ được đăng tải trên trang website liên quan đến Dịch vụ như vậy tại từng thời điểm và chính sách bảo mật chấp nhận bởi Hicanha tại từng thời điểm (sau đây gọi là “Chính sách Bảo mật”).

Tất cả các điều khoản như vậy được kết hợp một cách rõ ràng bằng cách tham chiếu Điều khoản Sử dụng này.

3.1 Quyền sở hữu Nội dung

3.1.1 Trang website này, tên miền (https://hicanha.com), các tên miền phụ, các tính năng, các nội dung và các dịch vụ ứng dụng (bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ dịch vụ ứng dụng di động nào) được cung cấp định kỳ bởi Hicanha thuộc sở hữu và điều hành bởi Hicanha.

3.2 Việc cung cấp và khả năng truy cập Dịch vụ

3.2.1 Theo Điều khoản Sử dụng này, Hicanha có thể tự mình hoặc thay mặt cho các Nhà Cung Cấp cung cấp Dịch vụ như được mô tả chi tiết trên Trang website này. Dịch vụ mà bạn chọn trên Trang website này chỉ dành riêng cho việc sử dụng của bạn, chứ không phải cho việc sử dụng hoặc lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào.

Thuật ngữ “Dịch vụ” bao gồm nhưng không giới hạn việc sử dụng Trang website này, bất kỳ Dịch vụ nào do Hicanha cung cấp hoặc thay mặt cho các Nhà Cung Cấp cung cấp trên Trang website này.

Hicanha có thể thay đổi, tạm ngừng hoặc không tiếp tục bất kỳ Dịch vụ nào vào bất kỳ lúc nào, bao gồm tính khả dụng của bất kỳ tính năng, cơ sở dữ liệu hoặc nội dung nào.

Hicanha cũng có thể áp đặt các giới hạn hoặc các điều kiện đối với một số Dịch vụ nhất định hoặc hạn chế quyền truy cập của bạn đến bất kỳ phần nào hoặc tất cả Dịch vụ mà không cần thông báo hoặc chịu trách nhiệm.

3.2.2 Hicanha không đảm bảo rằng Dịch vụ sẽ luôn có sẵn hoặc không bị gián đoạn. Hicanha sẽ không chịu trách nhiệm với bạn nếu Dịch vụ không có sẵn vào bất kỳ thời điểm nào, vì bất kỳ lý do gi.

Bạn có trách nhiệm thực hiện tất cả các sắp xếp cần thiết để bạn có quyền truy cập vào Dịch vụ. Bạn cũng chịu trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả những người truy cập Dịch vụ thông qua kết nối Internet đều biết Điều khoản sử dụng này và các điều khoản và điều kiện áp dụng khác cho Dịch vụ và rằng họ tuân thủ chúng.

3.2.3 Nếu bạn liên kết đến Trang website, Hicanha có thể thu hồi quyền liên kết của bạn bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của Hicanha. Hicanha bảo lưu quyền yêu cầu sự đồng ý trước bằng văn bản trước khi liên kết đến Trang website.

hicanha watermake

4. Trang website và Nội dung

4.1 Sử dụng Nội dung

4.1.1 Tất cả các tài liệu được hiển thị hoặc thực hiện trên Trang website này bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, dữ liệu, đồ họa, bài viết, hình ảnh, minh họa, video, âm thanh và các tài liệu khác (gọi chung là “Nội dung”) được bảo vệ bởi quyền tác giả và/hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác.

Trang website này và Nội dung chỉ dành riêng cho việc sử dụng Dịch vụ cá nhân và phi thương mại của bạn và chỉ có thể được sử dụng phù hợp với Điều khoản Sử dụng này.

4.1.2 Nếu Hicanha đồng ý trao cho bạn quyền truy cập vào Trang website và/hoặc Nội dung, quyền truy cập như vậy sẽ là giấy phép giới hạn, không độc quyền và không thể chuyển nhượng để truy cập Trang website phù hợp với Điều khoản Sử dụng này.

Hicanha có thể, theo quyết định riêng của mình vào bất kỳ lúc nào và không cần thông báo trước đến bạn, điều chỉnh hoặc xóa hoặc thay đổi bản trình bày, đại ý hoặc chức năng của bất kỳ phần nào hoặc toàn bộ Nội dung từ Trang website này.

4.1.3 Bạn phải tuân thủ tất cả các thông báo bản quyền, các quy tắc nhãn hiệu, thông tin và các hạn chế chứa đựng trong Trang website này và Nội dung được truy cập thông qua Trang website và sẽ không, vì bất kỳ mục đích nào, sử dụng, sao chép, tái sản xuất, sửa đổi, dịch, xuất bản, phát, truyền, phân phối, thực hiện, đăng tải, hiển thị, cấp phép, bán hoặc các cách khai thác khác Trang website này hoặc Nội dung hoặc các đăng tải của bên thứ ba hoặc các quyền sở hữu khác không thuộc sở hữu của bạn mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của các chủ sở hữu tương ứng, hoặc bằng bất kỳ cách thức nào khác vi phạm quyền của bên thứ ba.

4.2 Trách nhiệm của Hicanha đối với Trang website và Nội dung

4.2.1 Hicanha không đảm bảo danh tính của bất kỳ người dùng nào khác mà bạn có thể tương tác trong quá trình sử dụng Trang website này. Hicanha không đảm bảo tính xác thực và chính xác của bất kỳ nội dung, tài liệu hoặc thông tin mà những người dùng khác hoặc các Nhà Cung Cấp có thể cung cấp.

Bạn tự chịu các rủi ro liên quan đến tất cả Nội dung được truy cập bởi bạn bằng cách sử dụng Trang website này và bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại hoặc tổn thất cho bất kỳ bên nào phát sinh từ đó.

4.2.2 Trong mọi trường hợp, Hicanha sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ Nội dung nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót trong bất kỳ Nội dung nào hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc tiếp xúc với bất kỳ Nội dung được đăng tải, gửi qua thư điện tử, được truy cập, truyền tải hoặc được cung cấp sẵn thông qua Trang website.

5. Quyền sở hữu trí tuệ

5.1 Sở hữu trí tuệ

5.1.1 Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ tồn tại liên quan đến Trang website này thuộc về Hicanha hoặc đã được cấp phép cho Hicanha để sử dụng trên Trang website. Trang website này.

Dịch vụ và Nội dung được bảo vệ bởi quyền tác giả và các quyền sở hữu trí tuệ khác được xem là các các tác phẩm tập thể theo các luật bản quyền hiện hành, các công ước quốc tế và các luật sở hữu trí tuệ khác.

Bạn cam kết rằng:

(a) Bạn sẽ không sửa đổi, xuất bản, truyền tải, tham gia vào việc chuyển nhượng hoặc bán, sao chép, tạo các tác phẩm phái sinh, phân phối, thực hiện, hiển thị hoặc khai thác bằng cách khác bất kỳ phần nào của Trang website và Nội dung, phần mềm, các tài liệu hoặc một phần hoặc toàn bộ Dịch vụ,

(b) Bạn chỉ tải xuống hoặc sao chép Nội dung (và các mục khác được hiển thị trên Trang website hoặc liên quan đến Dịch vụ) để sử dụng cá nhân và phi thương mại, miễn là bạn duy trì tất cả tác quyền và các thông báo khác chứa đựng trong Nội dung như vậy, và

(c) Bạn sẽ không lưu trữ một phần đáng kể của bất kỳ Nội dung nào dưới mọi hình thức. Việc sao chép hoặc lưu trữ bất kỳ Nội dung nào ngoài mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại bị nghiêm cấm nếu không được sự cho phép trước bằng văn bản của Hicanha hoặc từ bên nắm giữ bản quyền được xác định trong thông báo tác quyền của Nội dung đó.

6. Nội dung được người dùng đăng tải

6.1 Đăng tải thông tin

6.1.1 Trong quá trình truy cập Trang website hoặc sử dụng Dịch vụ, các thông tin mà bạn cung cấp có thể được Hicanha và/hoặc các Nhà Cung Cấp sử dụng liên quan đến Dịch vụ và cũng được hiển thị đến những người dùng khác của Trang website.

Bạn hiểu rằng bằng việc đăng tải thông tin hoặc nội dung trên Trang website hoặc cung cấp nội dung, tài liệu hoặc thông tin bằng cách khác cho Hicanha và/hoặc các Nhà Cung Cấp liên quan đến Dịch vụ (“Nội dung được người dùng đăng tải”):

(a) Bạn, theo đây, trao cho Hicanha và các Nhà Cung Cấp một quyền không độc quyền, toàn cầu, miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, không thể thu hồi, có thể cấp phép lại và chuyển nhượng để sử dụng và khai thác đầy đủ Nội dung được người dùng đăng tải, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong đó, liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ và việc điều hành Trang website và công việc kinh doanh của Hicanha, bao gồm nhưng không giới hạn, việc quảng cáo và phân phối lại một phần hoặc toàn bộ Dịch vụ và các tác phẩm phái sinh theo đó dưới bất kỳ định dạng nào và thông qua bất kỳ kênh truyền thông nào;

(b) Bạn đồng ý và ủy quyền cho Hicanha sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn phù hợp với Chính sách Bảo mật có hiệu lực tại từng thời điểm,

(c) Bạn theo đây cấp cho mỗi người dùng của Trang website một giấy phép không độc quyền để truy cập vào Nội dung được người dùng đăng tải thông qua Trang website này để sử dụng, sửa đổi, sao chép, phân phối, chuẩn bị các tác phẩm phái sinh, hiển thị và thực hiện Nội dung được người dùng đăng tải như được cho phép thông qua chức năng của Trang website và theo Điều khoản Sử dụng này,

(d) Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Hicanha giữ quyền định dạng lại, sửa đổi, tạo các tác phẩm phái sinh, trích đoạn và dịch bất kỳ Nội dung được người dùng đăng tải đã được gửi bởi bạn. Việc cấp phép nói trên cho Hicanha không ảnh hưởng đến quyền sở hữu của bạn hoặc quyền để cấp các giấy phép không độc quyền khác cho các nguyên liệu trong Nội dung được người dùng đăng tải, trừ khi có thoả thuận khác bằng văn bản,

(e) Bạn theo đây khẳng định và đảm bảo rằng mọi nội dung trong Nội dung được người dùng đăng tải của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, đồ họa và hình ảnh) không vi phạm bất kỳ quy định, luật hiện hành nào hoặc các quyền của bên thứ ba, và

(f) Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với tất cả Nội dung được người dùng đăng tải được đăng tải công khai hoặc truyền tải riêng tư thông qua Trang website này và Hicanha sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót trong bất kỳ nội dung nào.

7. Các tuyên bố, đảm bảo và cam kết của Người dùng

7.1 Sử dụng Trang website và Dịch vụ

7.1.1 Bạn tuyên bố, đảm bảo và cam kết với Hicanha rằng bạn sẽ không cung cấp bất kỳ Nội dung được người dùng đăng tải nào hoặc sử dụng Trang website hoặc Dịch vụ theo cách thức:

(a) Vi phạm hoặc xâm phạm các quyền sở hữu trí tuệ, quyền công khai hoặc quyền riêng tư hoặc các quyền khác của bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc

(b) Vi phạm bất kỳ luật, điều lệ, sắc lệnh hoặc quy định nào, hoặc

(c) Có hại, gian lận, lừa đảo, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, tra tấn, xuyên tạt, khiếm nhã, tục tĩu, phỉ báng, hoặc chống đối khác, hoặc

(d) Liên quan đến các hoạt động thương mại và/hoặc kinh doanh mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Hicanha như các cuộc thi, rút thăm trúng thưởng, đổi hàng, quảng cáo hoặc kinh doanh mô hình tháp, hoặc là

(e) Cấu thành sự phỉ báng, mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ nhân viên hoặc đại diện của Hicanha, hoặc

(f) Chứa đựng vi-rút, trojan, sâu, bom giờ hoặc chương trình, tập tin, mã máy tính có hại khác.

7.2 Loại bỏ Nội dung được người dùng đăng tải

7.2.1 Hicanha bảo lưu quyền loại bỏ bất kỳ Nội dung được người dùng đăng tải khỏi Trang website bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn, nhận được khiếu nại hoặc cáo buộc từ các bên thứ ba hoặc các cơ quan có liên quan đến Nội dung được người dùng đăng tải đó hoặc nếu Hicanha lo ngại rằng bạn có thể đã vi phạm bất kỳ tuyên bố, bảo đảm hoặc cam kết trước đó, hoặc không vì một lý do nào.

7.3 Trách nhiệm đối với Nội dung được người dùng đăng tải

7.3.1 Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với tất cả Nội dung được người dùng đăng tải mà bạn đăng tải, gửi thư điện tử, truyền đi hoặc phổ biến bằng cách sử dụng hoặc liên quan đến Trang website này.

7.3.2 Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về Nội dung được người dùng đăng tải của bạn và các hậu quả của việc đăng tải hoặc công khai Nội dung được người dùng đăng tải của bạn trên Trang website này. Bạn tuyên bố, đảm bảo và cam kết với Hicanha rằng:

(a) Bạn sở hữu hoặc có các quyền, giấy phép, sự chấp thuận và/hoặc các cấp phép cần thiết để sử dụng và cho phép Hicanha sử dụng tất cả tác quyền, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác đối với bất kỳ Nội dung được người dùng đăng tải nào như được dự liệu bởi Trang website và Điều khoản sử dụng này, và

(b) Nội dung được người dùng đăng tải cũng như việc đăng tải, công khai, đệ trình hoặc truyền tải Nội dung được người dùng đăng tải của bạn hoặc việc sử dụng Nội dung được người dùng đăng tải hoặc bất kỳ phần nào của nó của Hicanha trên hoặc thông qua Trang website và/hoặc Dịch vụ sẽ không vi phạm, phù hợp hoặc không xâm phạm bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu, bí mật thương mại, quyền nhân thân hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác hoặc quyền công khai hoặc riêng tư, hoặc không vi phạm bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành nào.

7.3.3 Bạn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động của mình liên quan đến việc sử dụng Trang website và/hoặc Dịch vụ. Hơn nữa, bạn tuyên bố, đảm bảo và cam kết với Hicanha rằng bạn sẽ không:

(a) Thực hiện bất kỳ hoạt động gian lận, lạm dụng hoặc bất hợp pháp khác, có thể là cơ sở để chấm dứt quyền truy cập hoặc sử dụng Trang website và/hoặc Dịch vụ của bạn, hoặc

(b) Đăng tải hoặc truyền bá, hoặc là nguyên nhân để đăng tải hoặc truyền bá, bất kỳ thông tin liên lạc hoặc yêu cầu nào được thiết kế hoặc có ý định đạt lấy mật khẩu, tài khoản hoặc thông tin cá nhân từ bất kỳ người dùng nào khác của Trang website, hoặc

(c) Vi phạm bảo mật của bất kỳ mạng máy tính nào, bẻ khóa mật khẩu hoặc các mã hóa bảo mật, chuyển giao hoặc lưu trữ tài liệu bất hợp pháp (bao gồm các tài liệu có thể được xem là đe dọa hoặc khiêu dâm) hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào bị nghiêm cấm, hoặc

(d) Chạy maillist, listerv hoặc bất kỳ hình thức phản hồi tự động nào khác hoặc “spam” trên Trang website hoặc thực hiện bất kỳ quy trình nào chạy hoặc được kích hoạt trong khi bạn không đăng nhập vào Trang website hoặc gây trở ngại cho các công việc chuẩn xác hoặc đặt ra một tải trọng bất hợp lý trên cơ sở hạ tầng của Trang website, hoặc

(e) Sử dụng các phần mềm, thiết bị tự động hoặc thủ công hoặc các quy trình khác để quét hoặc lấy dữ liệu bất kỳ trang nào của Trang website này, hoặc

(f) Giải mã, đảo ngược công nghệ, hoặc các cách khác để đạt lấy mã nguồn của Trang website.

7.3.4 Bạn sẽ chịu trách nhiệm khấu trừ, nộp và báo cáo tất cả các nghĩa vụ thuế được quy định bởi chính phủ áp dụng cho các hoạt động của bạn liên quan đến việc sử dụng Trang website và/hoặc Dịch vụ.

8. Đăng ký và bảo mật

8.1 Mở Tài khoản Hicanha

8.1.1 Trong quá trình sử dụng Dịch vụ, bạn có thể được yêu cầu mở và duy trì một Tài khoản với Hicanha (“Tài khoản Hicanha”).

8.2 Cung cấp thông tin cá nhân

8.2.1 Như một điều kiện để sử dụng một số khía cạnh của Dịch vụ, bạn có thể được yêu cầu đăng ký với Hicanha và chọn một mật khẩu và tên người dùng (“ID Người dùng Hicanha”).

Nếu bạn đang truy cập Dịch vụ thông qua trang website hoặc dịch vụ của bên thứ ba, Hicanha có thể yêu cầu ID người dùng Hicanha của bạn giống như tên người dùng của bạn cho trang website hoặc dịch vụ của bên thứ ba đó.

8.2.2 Bạn sẽ cung cấp cho Hicanha thông tin đăng ký chính xác, đầy đủ và cập nhật. Thất bại trong việc cung cấp các thông tin như vậy sẽ cấu thành sự vi phạm Điều khoản Sử dụng này và có thể dẫn đến việc chấm dứt ngay lập tức Tài khoản Hicanha của bạn.

8.2.3 Bạn tuyên bố rằng bạn sẽ không:

(a) Chọn hoặc sử dụng ID người dùng Hicanha là tên của một người khác với ý định mạo danh người đó, hoặc

(b) Sử dụng ID người dùng Hicanha là tên thuộc các quyền của một người khác mà bạn không được cho phép sử dụng.

8.2.4 Hicanha bảo lưu quyền từ chối đăng ký hoặc hủy bỏ một Tài khoản Hicanha theo quyết định riêng của mình. Bạn sẽ chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu của bạn.

9. Các đánh giá – Các trao đổi tương ứng – Các quyền đối với Nội dung Người dùng

9.1. Bằng cách hoàn thành đặt chỗ, bạn đồng ý nhận các thông báo xác nhận (dưới dạng thư điện tử và/hoặc thông báo từ ứng dụng), cũng như (các) thư mời điện tử hoặc (các) thông báo từ ứng dụng để bạn hoàn tất biểu mẫu đánh giá của khách hàng mà chúng tôi sẽ gửi cho bạn sau khi bạn hoàn thành một hoạt động.

Để lại một đánh giá là tùy chọn. Các thư điện tử xác nhận và đánh giá của khách hàng là thuộc về giao dịch và không phải là một phần của các bản tin hoặc thư tiếp thị mà có bạn có thể hủy đăng ký.

Đánh giá khách hàng đã hoàn thiện có thể được đăng tải lên trang có hoạt động liên quan trên nền tảng Hicanha trong vòng 72 giờ kể từ khi gửi cho mục đích duy nhất là thông báo đến các khách hàng (tương lai) ý kiến của bạn về Dịch vụ (cấp độ) và chất lượng của Hoạt động.

Bằng việc gửi một đánh giá, tài khoản của bạn sẽ được trao Hicanha Credits, có thể được sử dụng cho đặt chỗ tiếp theo của bạn theo các điều khoản và điều kiện. Mỗi tài khoản chỉ có thể gửi một đánh giá cho mỗi hoạt động đã được đặt một lần hoặc nhiều lần trong cùng một tháng dương lịch. Sự gian lận và lạm dụng sẽ dẫn đến việc tịch thu Hicanha Credits. Hicanha bảo lưu quyền để khấu trừ mọi Credits trực tiếp từ tài khoản Hicanha của bạn mà không cần thông báo trước.

9.2. Bằng cách đăng tải một đánh giá, bạn trao cho Hicanha các quyền đầy đủ, vĩnh viễn, miễn phí, có thể chuyển nhượng và không thể thu hồi đối với tất cả nội dung người dùng mà bạn đã gửi. Hicanha bảo lưu quyền dịch, chỉnh sửa, điều chỉnh, từ chối hoặc xóa bỏ các đánh giá theo quyết định riêng của mình.

9.3. Bạn xác nhận rằng bạn sẽ tuân thủ các Hướng dẫn gửi đánh giá của khách hàng. Ngoài ra, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng

9.3.1. bạn sở hữu và kiểm soát tất cả các quyền đối với nội dung người dùng mà bạn đăng tải hoặc phân phối, hoặc bạn có quyền hợp pháp để đăng tải và phân phối nội dung người dùng như vậy đến hoặc thông qua nền tảng,

9.3.2. nội dung đánh giá là chính xác và không gây hiểu nhầm, và

9.3.3. việc sử dụng và đăng tải hoặc các cách thức truyền tải khác các nội dung như vậy không vi phạm Điều khoản sử dụng hoặc bất kỳ luật và quy định hiện hành nào và sẽ không vi phạm bất kỳ quyền hoặc gây thương tích cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.

9.4. Các đánh giá không chứa đựng các nội dung khiêu dâm, tục tĩu, không phù hợp, kích động và thù địch, khuyến khích các hành vi bất hợp pháp, thông tin cá nhân của người khác như tên, các số điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử và nội dung không liên quan như thông tin khuyến mại, thư mời và khen thưởng. Hơn nữa, các đánh giá không phỉ báng, lạm dụng, quấy rối hoặc vi phạm các quyền hợp pháp của người khác.

9.5. Bạn trao cho Hicanha quyền để truy tố pháp lý bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào vi phạm các quyền của bạn hoặc của Hicanha liên quan đến nội dung do việc vi phạm Điều khoản sử dụng này. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung người dùng nào mà bạn cung cấp hoặc gửi.

9.6. Nội dung được gửi bởi các người dùng sẽ được xem là không bảo mật và Hicanha không có nghĩa vụ đối xử với các nội dung như vậy như các thông tin độc quyền. Không giới hạn đến những điều đã nói ở trên, Hicanha bảo lưu quyền để sử dụng nội dung khi thấy thích hợp, bao gồm nhưng không giới hạn, việc xóa, điều chỉnh, sửa đổi hoặc từ chối đăng tải nó.

Hicanha không có nghĩa vụ cung cấp cho bạn bất kỳ khoản thanh toán nào cho nội dung được gửi bởi bạn hoặc cho các cơ hội được chỉnh sửa, xóa bỏ hoặc sửa đổi nội dung một khi nó đã được gửi đến Hicanha.

Hicanha sẽ không có nghĩa vụ để phân bổ tác quyền đối với nội dung đến bạn và sẽ không có nghĩa vụ thực thi bất kỳ hình thức phân bổ nào của bên thứ ba. Vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụng trên Nền tảng để biết thêm chi tiết.

BANG GIA VINPEARL 1 NGAY HICANHA _ Chính sách bảo mật

BANG GIA HON THOM - HICANHA

10. Sự xác nhận đặt chỗ, Vé, Vouchers, Phí và Thanh toán

10.1 Sự xác nhận đặt chỗ

10.1.1 Một số dịch vụ nhất định được nêu rõ là đối tượng được xác nhận ngay lập tức. Ngoài các Dịch vụ này, các khoản thời gian cần thiết để xác nhận được nêu trên Trang website chỉ mang tính tham khảo. Thời gian thực tế cần thiết để xác nhận có thể thay đổi.

10.2 Mua và sử dụng các Vouchers

10.2.1 Thông qua Trang website này, bạn có thể mua các Vouchers từ Hicanha cho Dịch vụ (“Vouchers”) được cung cấp bởi các Nhà cung cấp tại các điểm đến khác nhau. Tùy theo chính sách của Nhà cung cấp có liên quan, bạn sẽ nhận được một xác nhận qua thư điện tử về giao dịch mua hàng của bạn có chứa số xác nhận Voucher (“Số xác nhận”) và một phiên bản có thể in của Voucher của bạn.

10.2.2 Để sử dụng Voucher của bạn, bạn phải đích thân xuất hiện tại điểm gặp mặt được chỉ định bởi Nhà cung cấp có liên quan đúng thời hạn và xuất trình các tài liệu đó và/hoặc thông tin như được yêu cầu bởi Nhà cung cấp có thể bao gồm Số xác nhận và/hoặc bản in Voucher của bạn. Nếu bạn không xuất hiện đúng giờ hoặc không cung cấp các tài liệu hoặc thông tin được yêu cầu, bạn sẽ không được hoàn lại tiền.

10.2.3 Một nhà cung cấp cũng có thể yêu cầu bạn cung cấp tài liệu nhận dạng mang ảnh của bạn để sử dụng Voucher của bạn. Cả Hicanha lẫn Nhà cung cấp đều không chịu trách nhiệm về việc Vouchers và Số xác nhận bị thất lạc, phá hủy hoặc đánh cắp. Vouchers sẽ vô hiệu nếu Dịch vụ liên quan được cung cấp bị cấm bởi luật.

Nếu bạn cố gắng sử dụng Vouchers một cách bất hợp pháp (ví dụ, bạn cố gắng sử dụng Voucher nếm thử rượu khi bạn dưới độ tuổi hợp pháp để làm như vậy), Nhà cung cấp tương ứng có thể từ chối Voucher của bạn và sẽ không hoàn trả tiền.

10.3 Điều khoản của Vouchers

10.3.1 Điều khoản sử dụng cho mỗi Voucher có thể khác nhau giữa các Nhà cung cấp và bất kỳ hạn chế nào được áp dụng cho việc sử dụng Vouchers, bao gồm nhưng không giới hạn, yêu cầu độ tuổi tối thiểu, sẽ được chuyển đến bạn tại thời điểm mua hàng trên Trang website.

10.3.2 Vouchers là vé vào cửa cho các sự kiện một lần (“Sự kiện”): (các) ngày mà Voucher có thể được sử dụng sẽ được ghi trên Voucher đó. Nếu bạn không sử dụng Vouchers của bạn vào hoặc chậm nhất vào (các) ngày được ghi trên Vouchers, bạn sẽ không được hoàn lại tiền trừ trường hợp việc hoàn tiền được nêu rõ tại Vouchers như vậy.

10.4 Hủy bỏ Vouchers

10.4.1 Bạn có thể hủy Vouchers bằng cách liên hệ với dịch vụ khách hàng của Hicanha trong khoảng thời gian được phép hủy như được nêu tại thời điểm mua hàng trên Trang website. Cơ hội hủy Vouchers thay đổi tùy từng trường hợp. Voucher bị hủy bằng thông báo theo yêu cầu sẽ được hoàn trả đầy đủ vào thẻ tín dụng mà bạn đã sử dụng để mua Voucher đó.

10.4.2 Nhà cung cấp, chứ không phải Hicanha, là nhà cung cấp Dịch vụ cho các Sự kiện có Vouchers tương ứng và chịu trách nhiệm chấp nhận hoặc từ chối bất kỳ Vouchers nào mà bạn mua liên quan đến tất cả Dịch vụ như vậy.

10.4.3 Vui lòng tham khảo ý kiến trực tiếp với Nhà cung cấp nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào liên quan đến Dịch vụ mà bạn nhận được liên quan đến Voucher của bạn. Trừ khi được nêu rõ trong tài liệu này, tất cả các khoản phí thanh toán cho Vouchers đều không được hoàn lại. Giá niêm yết cho các Vouchers bằng loại tiền tệ được nêu trên Trang website tại thời điểm trước khi mua.

10.4.4 Nếu một Sự kiện mà bạn đã mua Voucher bị hủy bởi Nhà cung cấp, Hicanha sẽ thông báo cho bạn ngay khi có thể và sẽ hoàn lại toàn bộ tiền vào thẻ tín dụng mà bạn đã sử dụng để mua Vouchers đó.

10.5 Hỗ trợ theo yêu cầu

10.5.1 Nếu bạn cố gắng sử dụng Voucher phù hợp với Điều khoản sử dụng này và các điều khoản và điều kiện bổ sung áp dụng cho Voucher đó nhưng bạn không thể làm như vậy (do lỗi của Nhà cung cấp), vui lòng liên hệ với Hicanha tại địa chỉ info@hicanha.com và Hicanha sẽ cố gắng liên hệ với Nhà cung cấp để có biện pháp khắc phục thích hợp.

10.6 Chi phí bổ sung

10.6.1 Hicanha bảo lưu quyền yêu cầu thanh toán phí hoặc lệ phí đối với bất kỳ Dịch vụ nào do Hicanha cung cấp. Bạn sẽ thanh toán tất cả các khoản phí áp dụng, như được mô tả trên Trang website liên quan đến Dịch vụ được bạn lựa chọn.

10.7 Sửa đổi phí

10.7.1 Hicanha bảo lưu quyền thay đổi bảng giá cho các khoản phí hoặc lệ phí bất kỳ lúc nào dựa trên việc thông báo đến bạn bằng cách gửi cho bạn thư điện tử hoặc đăng tải trên Trang website này. Việc bạn sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng Dịch vụ do Hicanha cung cấp sau khi nhận các thông báo như vậy cấu thành việc bạn chấp nhận bất kỳ khoản phí hoặc lệ phí mới hoặc sửa đổi nào.

10.8 Quyền và nghĩa vụ của Hicanha

10.8.1 Hicanha bảo lưu quyền từ chối và hủy bỏ các đặt chỗ hoặc mua bất kỳ Dịch vụ nào nếu bị xem là vi phạm chính sách này. Hicanha được toàn quyền ra một quyết định như vậy.

10.8.2 Hicanha có ý định cung cấp hoặc tìm các Nhà Cung Cấp để cung cấp Dịch vụ cho bạn với mức giá tốt nhất hiện có trên thị trường. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng tất cả các loại thuế và phí bổ sung cho Dịch vụ cụ thể có thể phải trả khi sử dụng Dịch vụ được loại trừ trong việc xác định mức giá tốt nhất.

10.8.3 Trong khi các Nhà Cung Cấp được yêu cầu để cung cấp cho Hicanha giá chính xác và cập nhật của Dịch vụ trên Trang website này, Hicanha không đảm bảo rằng tất cả giá của Dịch vụ được cung cấp bởi Nhà Nhà Cung Cấp đều chính xác và cập nhật tại mọi thời điểm.

10.9 Các điều khoản và điều kiện & chính sách hoàn trả nêu trên được áp dụng cho tất cả người dùng Hicanha trên toàn thế giới.

11. Chiết khấu

11.1 Hicanha Credits

11.1.1 Hicanha Credits là các điểm được trao cho bạn và sẽ được tích lũy trong tài khoản Hicanha của bạn cho đến khi hết hạn. Các điểm được trao cho các hoạt động đã tham gia thực tế và không hoàn lại được mua từ các nền tảng của Hicanha, dựa trên chương trình trao thưởng tại thời điểm mua hàng.

Trừ khi có quy định khác, mỗi mười (10) Hicanha Credits có thể được sử dụng để bù trừ một đô la Hồng Kông (HK $ 1,00) của tổng số tiền thanh toán. Việc chuyển đổi sang bất kỳ loại tiền tệ nào khác sẽ được tính toán dựa trên tỷ giá hối đoái mà Hicanha sử dụng vào ngày cấn trừ tiền mua hàng của bạn.

11.1.2 Hicanha Credits có thể kiếm được thông qua các phương tiện sau đây và số Hicanha Credits nhận được có thể thay đổi theo từng lần mua hàng và theo quyết định riêng của Hicanha:

(a) giảm giá từ các giao dịch mua hàng trước đó

(b) thu nhập thông qua bất kỳ phương tiện nào được ủy quyền bởi Hicanha theo quyết định riêng của Hicanha

(c) gửi đánh giá hoạt động sau khi hoàn tất thành công các hoạt động Hicanha đủ điều kiện mà bạn đã mua.

11.1.3 Bạn sẽ chỉ nhận được Hicanha Credits cho mười hoạt động đầu tiên mà bạn đã đánh giá trong bất kỳ tháng dương lịch nào. Nếu bạn đã hoàn thành cùng một hoạt động nhiều lần trong cùng một tháng, bạn sẽ chỉ nhận được Hicanha Credits cho bài đánh giá đầu tiên mà bạn đã gửi cho hoạt động như vậy.

11.1.4 Tất cả Hicanha Credits kiếm được bất kỳ lúc nào trong năm dương lịch đầu tiên sẽ hết hạn vào ngày cuối cùng của năm dương lịch tiếp theo. Do đó, nếu bạn nhận được Hicanha Credits vào ngày 1 tháng 10 năm 2017 thì Hicanha Credits đó sẽ hết hạn và sẽ được khấu trừ khỏi tài khoản của bạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2018. Tất cả các khoản tín dụng được tích luỹ kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2017, bất kể thời điểm bạn nhận được Hicanha Credits, không được sử dụng sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2018.

11.1.5 Đơn hàng, phí vận chuyển và các phí không đủ điều kiện để tích lũy Hicanha Credit, và Hicanha Credit cũng không thể áp dụng hoặc giảm cho đơn hàng, phí vận chuyển và các phí

11.2 Hicanha Coupons

11.2.1 Hicanha Coupons là các coupons được sử dụng một lần sẽ được gửi đến địa chỉ thư điện tử mà bạn chỉ định hoặc được áp dụng trực tiếp đến Tài khoản Hicanha của bạn, có thể được sử dụng để đổi lấy giảm giá cho các đặt chỗ trong tương lai trên Nền tảng đặt chỗ Hicanha. Để tránh tranh chấp, một khi bạn đã sử dụng Coupon Hicanha trên các nền tảng đặt dịch vụ Hicanha, coupon Hicanha đó sẽ không thể hoàn hoặc trả lại trong bất kỳ trường hợp nào.

11.2.2 Hicanha Credits có thể đạt được thông qua các phương tiện sau:

(a) Bạn có thể nhận Hicanha Coupons thông qua Chương trình giới thiệu Hicanha, như được trình bày chi tiết hơn tại Điều 11; hoặc là

(b) Bạn có thể nhận Hicanha Coupons bằng các phương tiện được ủy quyền khác theo quyết định riêng của Hicanha.

11.3 Lạm dụng Chiết khấu

11.3.1 Trong trường hợp, Hicanha xem rằng Hicanha Credits hoặc Hicanha Coupons kiếm được bằng cách gian lận, hoặc theo cách thức vi phạm Điều khoản Sử dụng này hoặc theo các cách thức vi phạm khác chưa được dự liệu bởi Hicanha, Hicanha bảo lưu quyền như sau:

(a) Chấm dứt Tài khoản Hicanha của bạn với hiệu lực ngay lập tức, hoặc

(b) Hủy bỏ tất cả Hicanha Credits hoặc Hicanha Coupons như đã tích luỹ trước đó, hoặc

(c) Từ chối cung cấp Dịch vụ đến bạn, hoặc

(d) Bất kỳ biện pháp nào khác được xem là thích hợp bởi Hicanha theo quyết định riêng của Hicanha.

12. Chương trình giới thiệu Hicanha

12.1 Chương trình

12.1.1 Trên các trang nhất định của Hicanha, Hicanha có thể cung cấp cơ hội cho các thành viên kiếm được Hicanha Coupons khi họ mời bạn bè trở thành thành viên của Hicanha và những người bạn đó thực hiện một đặt chỗ được xác nhận qua kênh giới thiệu được Hicanha ủy quyền (“Kênh ủy quyền của Hicanha”) (ví dụ: một lời mời được gửi thông qua trang website của Hicanha, Facebook, Zalo hoặc một kênh truyền thông xã hội khác do Hicanha hỗ trợ).

12.2 Điều khoản

12.2.1 Bạn chỉ có thể kiếm Hicanha Coupons thông cơ chế giới thiệu thành viên được uỷ quyền của Hicanha. Các giới thiệu ngoài Kênh ủy quyền của Hicanha không nhận được bất kỳ Hicanha Coupons nào. Bạn hiểu rằng Hicanha Coupons không thể chuyển nhượng, không được bán đấu giá, trao đổi hoặc mua bán và không được gộp chung với các thành viên khác.

12.2.2 Bạn sẽ chỉ nhận được Hicanha Coupons cho lần đặt chỗ đầu tiên được xác nhận bởi một người bạn, người mà đặt chỗ lần đầu trên các trang của Hicanha và sau đó hoàn tất đặt chỗ đầu tiên của họ như một kết quả từ lời mời của bạn qua một Kênh ủy quyền của Hicanha. Nếu bạn của bạn không tuân thủ các hướng dẫn trong thư mời hoặc các cơ chế giới thiệu hợp lệ khác để chấp nhận một lời mời, bạn sẽ không nhận được Hicanha Coupons và Hicanha sẽ không chịu trách nhiệm với bạn bởi vì bạn của bạn không tuân theo các chỉ dẫn.

12.2.3 Bạn đồng ý rằng có nhiều Tài khoản Hicanha là một hành vi vi phạm Điều khoản Sử dụng này và rằng gửi các lời mời đến các địa chỉ thư điện tử hoặc các tài khoản thay thế hoặc cố gắng phá vỡ Chương trình giới thiệu của Hicanha có thể dẫn đến việc tịch thu tư cách thành viên của bạn và tất cả Hicanha Coupons trong Tài khoản Hicanha của bạn mà không giới hạn đến bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác của Hicanha.

12.2.4 Bạn không được thực hiện chương trình khuyến mãi của riêng mình liên quan đến Chương trình giới thiệu của Hicanha. Bạn không được tham gia vào bất kỳ hoạt động quảng cáo, tiếp thị hoặc các hoạt động quảng cáo nào khác thay mặt cho Hicanha bao gồm việc sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào của Hicanha.

12.2.5 Hicanha bảo lưu quyền hủy bỏ các giới thiệu và Hicanha Coupons đã kiếm được nếu Hicanha nghi ngờ rằng các giới thiệu hoặc Hicanha Coupons đã kiếm được bằng cách gian lận, vi phạm Điều khoản sử dụng này hoặc theo bất kỳ hình thức nào khác không được dự liệu bởi Hicanha.

12.2.6 Hicanha Coupons sẽ được gửi đến địa chỉ thư điện tử được chỉ định của bạn trong vòng 24 giờ kể từ khi một trong những khách mời đủ điều kiện của bạn hoàn tất các đặt chỗ được xác nhận của họ trên Trang website của Hicanha.

12.2.7 Hicanha bảo lưu quyền sửa đổi các giá trị và phần thưởng của Chương trình giới thiệu Hicanha dựa trên hoạt động của mỗi người dùng.

12.2.8 Chương trình giới thiệu Hicanha bị vô hiệu tại các nơi mà pháp luật không cho phép. Hicanha bảo lưu quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Chương trình Giới thiệu Hicanha tại bất kỳ thời điểm nào.

Nếu có bất kỳ trách nhiệm pháp lý thuế phát sinh đối với việc tích lũy và/hoặc sử dụng Hicanha Coupons, các loại thuế đó thuộc trách nhiệm duy nhất của người tham gia.

Bạn hiểu rằng Tài khoản Hicanha của bạn có thể không phản ánh chính xác Hicanha Coupons mà bạn thực sự kiếm được. Hicanha sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi nào được hiển thị trong Tài khoản Hicanha của bạn.

13. Chính sách bảo mật

13.1 Chính sách bảo mật website

13.1.1 Đối với chính sách của Hicanha liên quan đến việc sử dụng các dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng xem lại Chính sách bảo mật hiện tại của Hicanha đã được kết hợp bằng cách tham chiếu tới Điều khoản sử dụng này.

Việc chấp nhận của bạn đối với Điều khoản sử dụng này cấu thành sự chấp nhận và đồng thuận của bạn để chịu ràng buộc bởi Chính sách bảo mật của chúng tôi.